Algemene voorwaarden

PRIJS VAN DE REIS: De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in de reisdocumenten. De prijzen gelden per persoon.

DE PRIJZEN OMVATTEN: De reis per autocar zoals beschreven in de reisdocumenten, BTW in voege op 01/06/06.

DE PRIJZEN OMVATTEN MET NAME NIET: De dranken en persoonlijke kosten, de verzekeringspremie.

REISGOED: 1 koffer, 1 handbagage en 1 paar ski’s en uitrusting worden per persoon toegelaten. Voor elk stuk extra bagage wordt een meerprijs van €10,00 per stuk aangerekend.  Bij een eventuele overstap tijdens de reis, zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het overladen van de meegenomen bagage naar de aansluitende autocar.

VERLIES, DIEFSTAL, OF BESCHADIGING VAN HET REISGOED: In geen geval kan SNOWBUS verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies, diefstal of beschadiging van de bagage of van het reisgoed. De reizigers worden verzocht bij het verlaten van de autocar zich er extra van te overtuigen al hun bagage, doch alleen hun persoonlijke bagage, meegenomen te hebben.

REISDOCUMENTEN: De reisdocumenten zullen ongeveer 10 dagen voor het vertrek klaarliggen bij het bemiddelend reisagentschap. In geval van laattijdige inschrijving zullen de reisdocumenten bij het vertrek overhandigd worden in ruil voor een attest van het bemiddelend reisagentschap.

ANNULERING VAN DE REIS DOOR DE REIZIGER: tot 21 dagen voor de afreis wordt € 20,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 21 dagen voor de afreis wordt € 40,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 14 dagen voor de afreis wordt € 60,00 per persoon annuleringskosten aangerekend, vanaf 8 dagen voor de afreis of indien afwezig bij het vertrek, wordt de volledige reissom als annuleringskost aangerekend.

WIJZIGING VAN DE REIS DOOR DE REIZIGER: Vanaf 21 dagen voor afreis bedragen de kosten voor wijzigingen zoals heen- en terugreisdatum, opstapplaats en bestemming e.d. €25,00 per persoon.   Vanaf 14 dagen voor afreis zijn de wijzigingskosten gelijk aan de annuleringskosten.

ANNULERING VAN DE REIS OF WIJZIGING AAN DE REIS DOOR SNOWBUS: (a.) Doen zich buitengewone omstandigheden voor (bv. natuurrampen, oorlog, epidemie, slechte weersomstandigheden, e.d.) waarvan het bestaan of de gevolgen niet geweten waren  op het ogenblik van het afsluiten van het contract, of gevallen van overmacht die de veiligheid van de reizigers in gedrang zou kunnen brengen, of die het normale verloop van de reis zouden kunnen hinderen of verhinderen, dan heeft SNOWBUS het recht de reis te wijzigen of zelfs af te gelasten. Het betaalde bedrag kan geheel of gedeeltelijk weerhouden worden ten titel van schadeloosstelling voor het gemaakte werk en kosten. (b.) In geval van overmacht behoudt SNOWBUS zich het recht de voorziene uurregeling en reisweg te wijzigen of de voortzetting van de reis te verzekeren door middel van een ander dan voorzien vervoermiddel. 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN SNOWBUS: SNOWBUS draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van vertraging, verlies, ongeval of andere schade opgelopen door de reiziger wanneer deze schade te wijten is aan overmacht of aan omstandigheden die aan de controle van de organisator ontsnappen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER: Vrijwillige of onvrijwillige schade toegebracht door de reiziger aan derden of aan de autocar, enz. valt ten laste van de reiziger.  Reizigers die in het bezit zijn  van verdovende middelen moeten onmiddellijk de autocar verlaten en hebben geen recht op terugbetaling van de betaalde reissom.

VERZEKERING: De risico's in geval van ziekte, ongeval, schade of diefstal van reisgoed en zelfs annulatiekosten kunnen gedekt worden door een verzekering. Vraag inlichtingen bij uw reisagentschap.